Sherbimet – Shtëpiaku

shërbimet

më shumë

Marrja e shërbimit të merituar

Tepihu ne shtëpi për te gjitha moshat krijon ambient te sigurt . Posaçërisht për fëmijë qe sapo kane filluar te ecin. Tepihu është mbuluesi me i bute dhe me i nxehte i dyshemesë dhe i ruan fëmijët nga te ftohtit si dhe amortizon rrëzimet e pakontrolluara. Ne vitet e fundit tepihët dhe tepisonat janë bere pjese përbërëse e çdo shtëpie. Me miliona penj qe përmban ne vete tepihu krijon nxehtësi e ne anën tjetër ne vapa te mëdha nuk nxehet dhe flladit. Ne ditët e sotme kur kursimi i energjisë është aktual tepihu ndihmon ne kursim te energjisë

Marrja e shërbimit të merituar

SHTEPIAKU ne vazhdën e ofrimit te shërbimeve te shumta profesionale për mirëmbajtjen dhe pastrimin e ambientit tuaj si dhe për ti mundësuar qytetareve qasjen ne këto shërbime, hapi një fabrike për larjen e tepihëve (dyshemeve nga tekstili) me makina automatike te teknologjisë se fundit.

Qëllimi jone është qe ti ofrojmë qytetarëve tonë shërbime më kualitative ku pastrimi bëhet me makineri moderne në krahasim me autolarjet.

Larja e tepihëve tani është afër sa telefoni ne dorën tuaj

Ne shtëpi ose ne zyre tepihu vazhdimisht grumbullon pluhur. Me pastrim sipërfaqësor nuk mënjanohen bakteret dhe mikroorganizmat tjerë, përkundrazi atyre iu mundësohet ambienti për shtim te shpejtuar. Tepihu derisa mos te lahet ne thellësi dhe te dezinfektohet me makina profesionale hap rrugën për shtimin e mikrobeve dhe alergjive te ndryshme. Me larjen te kohëpaskohshme dhe te rregullt tepihut i zgjatet jeta.

Larja e tepihëve tani është afër sa telefoni ne dorën tuaj

Ne momentin qe thirrni ne 044 50 80 50 SHTEPIAKU fillon me zgjedhjen e problemit tuaj. Pasi qe i marrim shënimet tuaja dhe i arkivojmë ne databazen tone ekipet tona mobile vijnë dhe i marrin tepihët tuaj. Ne momentin qe ekipi i SHTEPIAKU merr ne dorëzim tepihët tuaj ato janë te siguruara. Kur tepihu juaj mbërrin ne fabrikën tone ai matet, kontrollohet dhe varësisht nga kualiteti dhe papastërtia i caktohet lloji dhe sasia e detergjentit qe duhet përdorur. Detergjentet qe përdoren janë tërësisht ekologjik dhe ne përputhje me standardet e BE .

Procesi i Larjes

Procesi i larjes se tepihëve ne fabrikën
tone behet ne 6 hapa, siç vijon:

 • 1

  Thithja e pluhurit

  Gjatë kësaj faze përmes makinës thithëse industriale bëhet largimi i mbeturinave të dukshme nga tepihu. Pra, tepihu në këtë fazë bëhet gati për paralarje.

 • 2

  Paralarja

  Gjate kësaj faze te larjes tepihu laget me ujë dhe detergjent si dhe kontrollohet për ndonjë njolle, dhe behet gati për larje te thelle.

 • 3

  Larja

  Gjate procesit te larjes se tepihut, makina e cila është e dedikuar për këtë proces kryen këto funksione: përmes 6 brushave te rrumbullakëta me rrotullim te shpejte bën fërkimin e tepihëve. Pas fërkimit bën spërkatjen e tepihut me shampon dhe ujë me presion te larte.

 • 4

  Shpëlarja

  Pas procesit te spërkatjes me ujë dhe shampon dhe fërkimit me brusha, makina bën shpëlarjen e tepihëve, pra bën largimin e shamponit dhe detergjenteve tjera ekologjike qe përdoren për larje te tepihëve. Ne fund te kësaj faze te larjes tepihu është i lare dhe i shpërlarë, por ende i laget.

 • 5

  Shtrydhja

  Makina për shtrydhjen e tepihëve përdor forcën centrifugale për largimin e ujit nga tepihu. Kjo procedure për shtrydhje te tepihut është mjaft e shpejte dhe e sigurte, meqenëse gjate këtij procesi tepihu nuk lakohet (thyhet) ose tejzgjatet. Ne te njëjtën kohe ky proces shkurton procesin e terjes se tepihut si dhe parandalon përzierjen e ngjyrave te tepihëve te ndjeshëm, gjë qe nuk mund te behet nëse tepihu juaj lahet ne autolarje.

 • 6

  Paketimi

  Pas kryerjes se gjitha fazave te përmendura me larte procesi i larjes përfundon me paketimin e tepihut tuaj. Kjo gjë mundësohet përmes makinës profesionale për paketimin e tepihut tuaj pasi te jete lare, ku tepihu përmes kësaj makine krihet dhe futet ne qese najloni dhe dërgohet ne adresën tuaj.

Te gjitha këto brenda vetëm 24 orëve!

Mirëmbajtja

Qytetarët e Prishtinës kanë kërkuar zgjedhje të problemeve teknike në vendbanimet e tyre, dhe SHTËPIAKU është i përkushtuar plotsisht plotësimit të nevpjave të të gjithë klientëve.

Në kuadër të “Shërbimit për Qytëtare“ do të ofrohen shërbimet e mirëmbajtjes dhe pastrimit varësisht nga kërkesa e klientit. Të gjitha intervenimet do të kryhen çdo ditë gjatë orarit tonë të punës nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të mbrëmjes. Pas këtij orari SHTËPIAKU ka menduar poashtu të angazhojë edhe ekipin kujdestar i cili do të jetë në gjendje të intervenoje në raste urgjence jashë orarit.

Të gjitha intervenimet do të kryhen gjatë ditës mu në ditën e parë kur pranohet thirrja nga klienti. Pra tash e tutje qytetaret e Prishtinës do të kenë vend ku mund t’i adresojnë problemet e tyre të natyrës teknike dhe ne do të jemi aty për t’i ndihmuar

Riparimet në shtëpi/banesa

Në kuadër të këtij shërbimi përfshihen gati të gjitha riparimet e mundshme nëper hapësira të ndryshme dhe për të cilat do të mund të përkujdesemi brenda 30 minutave.
Për momentin SHTËPIAKU ofron mbi 70 lloje të ndryshme të riparimeve, numër i cili është në rritje të vazhdueshme varësisht nga kërkesat e tregut.

water-maintenance-img

Mirëmbajtja e ujit dhe kanalizimit

 1. 1.1 Bateritë e ujitë (çeshmet)
  1. 1.1.1 Zëvendësimi i gomave dhe rubinetev
  2. 1.1.2 Zëvendësimi i sifoneve të murit
  3. 1.1.3 Zëvendësimi i baterive automatike
  4. 1.1.4 Zëvendësimi i baterive të thjeshta
  5. 1.1.5 Zëvendësimi i sifoneve të vaskës
  6. 1.1.6 Zëvendësimi i valvoles
  7. 1.1.7 Zëvendësimi i mikserit të ujit
  8. 1.1.8 Zëvendësimi i zorrës (gypit) se tushit
  9. 1.1.9 Zëvendësimi i dorezës se tushit
 2. 1.2 Bojleri i ujit
  1. 1.2.1 Zëvendësimi i bojlerit
  2. 1.2.2 Zëvendësimi i nxehësit të bojlerit
  3. 1.2.3 Zëvendësimi i gypit të brinoxit
  4. 1.2.4 Zëvendësimi i termostatit të bojlerit
 3. 1.3 Rezervuari kazani (ujit)
  1. 1.3.1 Zëvendësimi i rezervuarëve të ujit montimi ulet dhe i lartë
  2. 1.3.2 Zëvendësimi i notuesit
  3. 1.3.3 Zëvendësimi i EK ventillit
  4. 1.3.4 Zëvendësimi i gypit fleksibile
  5. 1.3.5 Zëvendësimi i gypit për shpërlarje
  6. 1.3.6 Nivelizimi Kazanit
  7. 1.3.7 Zëvendësimi i gomave izoluese dhe kthesave
  8. 1.3.8 Zëvendësimi i gomës izoluese për gypin dales
  9. 1.3.9 Të tjera
 1. 1.4 Guaca
  1. 1.4.1 Montimi i guacës se re
  2. 1.4.2 Zëvendësimi ose rregullimi i kapakut të guacës
  3. 1.4.3 Zëvendësimi i gomës për izolim të ujit
  4. 1.4.4 Zëvendësimi i gomës izoluese përfundi guacës
  5. 1.4.5 Zëvendësimi i gomës përfundimtare të guace baltike
  6. 1.4.6 Shtangimi guacës
  7. 1.4.7 Zëvendësimi i lavamanit
 2. 1.5 Debllokimi
  1. 1.5.1 Debllokimi guacës
  2. 1.5.2 Debllokimi i gypit të kanalizimit të tush kabines
  3. 1.5.3 Debllokimi i lavamanit
  4. 1.5.4 Debllokimi i vaskës
  5. 1.5.5 Të tjera
 3. 1.6 Sifonët
  1. 1.6.1 Pastrimi i sifoneve
  2. 1.6.2 Zëvendësimi i gomave të sifoneve
  3. 1.6.3 Zëvendësimi i sifoneve ne vaska, lavamnë
  4. 1.6.4 Zëvendësimi i izolatorëve dhe kthesave
 4. 1.7 Vërshimet e ujit
  1. 1.7.1 Mbyllja e ventillit kryesor me te afërt
  2. 1.7.2 Mbyllja e ventillit kryesor te objektit
  3. 1.7.3 Te tjera
 5. 1.8 Lavatriqja
  1. 1.8.1 Nivelizimi
  2. 1.8.2 Pastrimi i filtrit
  3. 1.8.3 Zëvendësimi i gypit dales dhe hyrës
electrical-maintenance

Mirëmbajtja e rrjetit të rrymës

 1. 2.1 Siguresat
  1. 2.1.1 Zëvendësimi i siguresave shkrirëse
  2. 2.1.1 Zëvendësimi i siguresave shkrirëse
  3. 2.1.2 Zëvendësimi i siguresave automatike
  4. 2.1.3 Zëvendësimi i bulonit të siguresës automatike
  5. 2.1.4 Të tjera
 2. 2.2 Fyti i poçit për ndriçim
  1. 2.2.1 Zëvendësimi i fytit te poçit për ndriçim
  2. 2.2.2 Zëvendësimi i poçave për ndriçim
  3. 2.2.3 Të tjera
 1. 2.3 Ndërprerësi për mur
  1. 2.3.1 Zëvendësimi i ndërprerësit te murit
  2. 2.3.2 Zëvendësimi i ndërprerësit te murit OG
  3. 2.3.3 Zëvendësimi i ndërprerësit te ziles
  4. 2.3.4 Zëvendësimi i indikatorit për banjë
  5. 2.3.5 Zëvendësimi i shukos
  6. 2.3.6 Të tjera
 2. 2.4 Llambat dhe llambadarët
  1. 2.4.1 Zëvendësimi i kabllos
  2. 2.4.2 Zëvendësimi i kabllos se ndërprerësit
  3. 2.4.3 Zëvendësimi i ndërprerësit
  4. 2.4.4 Montimi (varja) e llambave
  5. 2.4.5 Montimi (varja) e llambadarëve
  6. 2.4.6 Të tjera
carpentry-maintenance

Zdrukthtaria

 1. 3.1 Dyer , Dritare dhe element tjera
  1. 3.1.1 Riparime te ndryshme
  2. 3.1.2 Izolimi
  3. 3.1.3 Zëvendësimi i bagllamave
  4. 3.1.4 Zëvendësimi i bagllamave flutur
  5. 3.1.5 Zëvendësimi i braves se derës se drurit
  6. 3.1.6 Të tjera
 1. 3.2 Brava
  1. 3.2.1 Zëvendësimi i braves për der të metalit
  2. 3.2.2 Zëvendësimi i braves se interfonit
  3. 3.2.3 Zëvendësimi cilindrit te derës
  4. 3.2.4 Debllokimi i derës
  5. 3.2.5 Të tjera
 2. 3.3 Dollapët
  1. 3.3.1 Riparimi i dollapëve
  2. 3.3.2 Të tjera
miscellaneous-maintenance

Punë të ndryshme

 1. 4.1 Shpimi
  1. 4.1.1 Shpime të ndryshme ne material te ndryshme
  2. 4.1.2 Të tjera
 2. 4.2 Fotografi
  1. 4.2.1 Të tjera
  2. 4.2.3 Mekanizma të ndryshëm mbyllës
 3. 4.3 Mekanizma të ndryshëm mbyllës
  1. 4.3.1 Zëvendësimi i mekanizmave mbyllës
  2. 4.3.2 Debllokimi i mekanizmave mbyllës

Pastrimi i brendshëm i objekteve

Me bagazh të madh të përvojës në lëminë e pastrimit, ju do të siguroheni se Departamenti i Pastrimit i SHTËPIAKU-t posedon ekspertizën e nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja për secilin nga shërbimet e pastrimit. Duke filluar nga pastrimi ditor deri tek pastrimi i thellë industrial , pastrimi i tepihëve, dritareve, si dhe shërbime tjera që kanë të bëjnë me këtë fushë, ne ju garantojmë përmbushje të plotë të nevojave dhe kërkesave tuaja.

Departamenti i Pastrimit i SHTËPIAKU-t përkujdeset që ndërtesa juaj të krijoje përshtypje pozitive tek klientët dhe stafi juaj përmes metodave inovative dhe efektive te pastrimit të cilat i praktikojmë .

Pastrimi i brendshëm i objekteve

Pastrimi i brendshëm i objekteve është një prej shërbimeve kryesore të cilin e ofron ndërmarrja jonë. Ky lloj shërbimi ofrohet në tërë territorin e Kosovës. Krahas shtrirjes së gjerë gjeografike, SHTËPIAKU ka mundësi të ofrojë shërbime kualitative, duke iu bindur se shërbeheni nga njëra prej ndërmarrjeve lidere n ë lëminë e pastrimit e cila përdor sisteme të dëshmuara për menaxhim të objekteve.

Pastrimi gjatë ditës

Objektet të cilat pastrohen nga SHTËPIAKU variojne jashtëzakonisht për nga madhësia, duke filluar ndërtesat e UNMIK-ut të cilat janë të pozicionuara në tërë territorin e Kosovës (Prishtine, Mitrovice, Prizren, Gjilan dhe Peje) dhe për pastrimine e tyre nevojitet një numër i madh i stafit; deri tek zyrat e vogla të qyteteve të ndryshme kosovare për pastrimin e të cilave mjaftojnë shumë pak punëtorë dhe orë angazhimi në javë.

Ekipi menaxhues i ndërmarrjes sonë dhe sistemet e pastrimit janë të dizajnuara ekskluzivisht për të plotësuar të gjitha nevojat dhe kërkesat e klientëve tanë, pa marrë parasysh madhësinë e objektit

Pastrimi gjatë ditës

Krahas rritjes konstante të tregut, SHTËPIAKU ka arritur t'i përshtatet nevojave të tregut duke aplikuar metoda inovative për kryerjen e shërbimeve te pastrimit. Njëra prej tyre është edhe pastrimi gjatë ditës, shërbim me përfitime të dyanshme: për ne dhe klientët. Këto benefite përfshijnë: Qasje fleksibile ndaj punës (pastrimit), rritje e motivimit për punë dhe ngritje e kualitetit të punës. Për më tepër, përmes përdorimit të teknologjisë më të re për pastrim të ndërtesave, ekipet tona të pastrimit kanë mundësi të kryejnë punën e tyre pa penguar stafin punonjës, duke siguruar njëohësisht që objekti të duket i pastë gjatë gjithë kohës.

Pastrimi i përgjithshëm (Gjeneral)

Pastrimi i xhamave (dritareve) është njëri prej shërbimeve kryesore të Departamentit të Pastrimit dhe SHTËPIAKU këtu radhitet ndër ndërmarrjet lidere në këtë lëmi. Duke u bazuar në përvojën dhe njohuritë e bollshme, ne ofrojmë shërbime për objekte të ndryshme të cilat variojne nga ndërtesat e larta e deri tek ndërtesat për të cilat qasja për pastrim është komplekse. Me ekpertizën e duhur ne ju ofrojmë shërbime kualitative dhe njëkohësisht minimizojmë rrezikun që paraqet ky shërbim nëse kryhet nga vetë klienti.

Para çdo pastrimi të xhamave bëhet evaluimi i shkallës së rrezikut që paraqet aktiviteti, dhe në këtë mënyr ë ne ju sigurojmë se nuk do të paraqitet asnjë defekt gjatë punës sonë.

Që nga stafi i angazhuar në tok ë e deri tek stafi i cili punon n ë lartësi të mëdha, të gjithë janë të trajnuar për punën t ë cilën e kryejnë: n ë lartësi të mëdha dhe nivel të lartë të rrezikut.

Pastrimi i përgjithshëm (Gjeneral)

Së bashku me Sektorin e Pastrimit të Dritareve ky shërbim përbën pjesën më të madhe të aktiviteteve tona të përditshme. Ky shërbim përfshin: pastrimin e tepihëve, mirëmbajtjen e dyshemeve (mermer, pllaka, linoleum), pastrimin e tualeteve, dhe pastrime tjera të thella.

Stafi menaxhues i SHTËPIAKU ka njohuri adekuate të përcaktojë metodologjinë përkatëse të pastrimit për objektin tuaj. Ekipet tona t ë pastrimit janë t ë trajnuar n ë Qendrën për Trajnim të stafit dhe në praktikë, në vendin e punës.


 • 1

  Dizajni

  Çdo gjë fillon me dizajnin

  Komunikimi është një ri prej aspekteve kyçe për të pasur sukses një projekt i renovimit. SHTËPIAKU mban linjë t ë hapur komunikimi e cila përbëhet nga: – Mbledhjet e rregullta me mbikëqyrësin e punishtes, klientin dhe menaxherin e projektit. – Komunikimin përmes e-mailit (si mjet mjaft i vlefshëm për komunikime të cilat kanë të bëjnë me konfirmimet e afateve për kryerjen e punëve dhe komunikimeve për qëllime tjera) – Web faqja jon ë interaktive u mundëson klientëve tanë komunikimi edhe përmes internetit me ne – Orari ynë fleksibil i punës iu mundësinë klientëve tanë të komunikojnë me ne në çdo kohë

 • 2

  Komunikimi

  Komunikimi i qartë dhe i vazhdueshëm është çelësi i suksesit

  Brenga më e madhe për dikë i cili dëshiron të bëjë renovimin e objektit/banesës s ë tij është se a është e qartë për ndërmarrjen e cila e zhvillon punën, çfar ë vizioni ka investitori për banesën e tij. SHTËPIAKU e ka kuptuar mir ë këtë gjë dhe për këtë arsye ka zhvilluar procesin nëpër të cilin do ta shoqërojë klientin gjatë tërë fazës s ë dizajnimit t ë hapësirës s ë objektit; duke filluar nga dizajnimi i konceptit t ë menduar deri tek punimi detal i vizatimeve ne baze të të cilave do te kryhen punët.

  Ekipi ynë i dizajnimit e ka për detyrë të angazhojë klientin nëpër çdo fazë të dizajnimit të hapësirës. Çdo gjë fillon me prezantimin e vizionit t ë klientit, kërkesave, dhe buxhetit t ë përafërt me te cilin mendon të kryejë punën. Çdo fazë e dizajnimit do të përmbushet vetëm atëherë kur të përkujdesemi qëtë gjitha kërkesat klientit janë përmbushur deri në detajet më të vogla.

 • 3

  Parallogaria

  Është me rëndësi të planifikohet në bazë të buxhetit

  Në mënyrë që të asistojmë klientin tonë në fazën e buxhetit (nëse kërkohet) ne i ofrojmë zakonisht dy opcione në mënyrë që të ketë mundësinëe të zgjedhurit.

  SHTËPIAKU do të informoj ë klientin për vlerën e përafërt t ë projektit duke u bazuar n ë parallogarimin e thjesht ë i cili b ë het në bazë të kërkesave t ë klientit dhe vizitës së objektit. Ky parallogarim do t’i ndihmoj ë klientit të siguroj ë mjetet financiare para se të filloj ë projekti.Pasiqë këto llogari kryhen në fazë para kryerjes së vizatimeve, vlera e paraqitur është e përafërt. Në momentin kur t ë gjitha vizatimet kryhen, SHTËPIAKU do të japë shifrën e saktë e cila përfshin ë te gjitha aspektet e projektit t ë renovimit n ë detaje.

 • 4

  Zhvillimi i punëve

  Ju gjithmonë mund t ë fitoni atë që dëshironi

  SHTËPIAKU ofron kualitet dhe efikasitet duke aplikuar metoda efikase t ë punës, në mënyrë që renovimi i hapësirës suaj t ë jet ë përvojë e k ënaqshme dhe pozitive.

  Klientët do te kenë në duart e tyre Orarin e kryerjes s ë punëve nga fillimi deri n ë fund të projektit dhe në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi të përcjellin në mënyrë të pavarur progresin në punë si dhe aspektet tjera të projektit.

  Klientët gjithashtu do te kenë në duart e tyre Planprogramin e Kryerjes s ë secilit aktivitet të renovimit si dhe do të jenë të kyçur në çdo fazë të projektit duke u përkujdesur që t ë gjitha punët finale të kryhen n ë bazë të kërkesave origjinale, përfshirë këtu edhe kualitetin e materialeve.

  Ekipi i renovimeve i cili vepron në kuadër të SHTËPIAKU-ut është i informuar mirë me të gjitha aspektet e projektit në mënyrë që të gjitha fazat e projektit të kryhen me përpikshmëri. Kjo vlen si për punët të cilat i kryen ndërmarrja jon ë n ë mënyr ë t ë drejtpërdrejtë, ashtu edhe për punët të cilat kryhen nga nën-kontraktorët eventual.

 • 5

  Garancioni i punëve

  Zotimi ynë për kualitet është primar

  Klientët do te kenë në duart e tyre Orarin e kryerjes s ë punëve nga fillimi deri n ë fund të projektit dhe në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi të përcjellin në mënyrë të pavarur progresin në punë si dhe aspektet tjera të projektit.

  Klientët gjithashtu do te kenë në duart e tyre Planprogramin e Kryerjes s ë secilit aktivitet të renovimit si dhe do të jenë të kyçur në çdo fazë të projektit duke u përkujdesur që t ë gjitha punët finale të kryhen n ë bazë të kërkesave origjinale, përfshirë këtu edhe kualitetin e materialeve.

  Ekipi i renovimeve i cili vepron në kuadër të SHTËPIAKU-ut është i informuar mirë me të gjitha aspektet e projektit në mënyrë që të gjitha fazat e projektit të kryhen me përpikshmëri. Kjo vlen si për punët të cilat i kryen ndërmarrja jon ë n ë mënyr ë t ë drejtpërdrejtë, ashtu edhe për punët të cilat kryhen nga nën-kontraktorët eventual.


Punë të ndryshme

Shtepiaku kryen edhe shume sherbime tjera te cilat nderlidhen me hapesiren ku jetoni/punoni. Per kete arsye ne rast se vereni se sherbimi i cili ju nevojitet nuk figuron ne kategorite e sherbimeve tjera ju lirisht na kontaktoni per tu siguruar nese e kryejme ate sherbim.